Liên kết hữu ích
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

CƠ CẤU TỔ CHỨC

                                                                      DANH SÁCH CÁN BỘ

VIỆN KỸ THUẬT HẠT NHÂN VÀ VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/ HỌC VỊ

CHỨC VỤ

1.       

Trần Kim Tuấn                 

Tiến sỹ

Viện trưởng

2.       

Nguyễn Văn Thái             

Tiến sỹ

Phó Viện trưởng

3.       

Nguyễn Tất Thắng

Tiến sỹ

 

4.       

Lương Hữu Phước

Thạc sỹ

 

5.       

Lê Văn Miễn

Thạc sỹ

 

6.       

Trần Thùy Dương

Thạc sỹ

 

7.       

Nguyễn Thế Phùng

Kỹ sư

 

8.       

Lê Anh Đức

Kỹ sư

 

9.       

Cao Đức Lượng

Thạc sỹ

 

10.   

Hồ Hải Quân

Thạc sỹ

 

11.   

Mai Đình Thủy

Thạc sỹ

 

12.   

Trương Minh Anh

Thạc sỹ

 

13.   

Bùi Ngọc Hà 

Thạc sỹ

 

14.   

Phạm Đình Khang

Tiến sỹ

 

15.   

Trần Thị Liên

Cử nhân

 

16.   

Trần Lê Hoa

Kỹ sư

 

CÁN BỘ MỜI GIẢNG

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/ HỌC VỊ

ĐƠN VỊ

1.       

Nguyễn Văn Đỗ 

Giáo sư

Viện Vật lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2.       

Trần Đức Thiệp

Giáo sư

Viện Vật lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3.       

Phạm Đức Khuê

Tiến sỹ

Trung tâm Vật lý Hạt nhân, Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4.       

Cao Hùng Thái

Tiến sỹ

Trung tâm Công nghệ chế biến Quặng phóng xạ, Viện Công nghệ Xạ hiếm – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

5.       

Cao Đình Thanh

Tiến sỹ

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

6.       

Đặng Quang Thiệu 

Tiến sỹ

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt nam

7.       

Hà Văn Thông

Tiến sỹ

Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân - Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

8.       

Nguyễn Tuấn Khải

Tiến sỹ

Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân - Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

9.       

Nguyễn Hào Quang 

Tiến sỹ

Cục An toàn và Bức xạ Hạt nhân

 

CỰU CÁN BỘ VIỆN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/ HỌC VỊ

GHI CHÚ

1.       

Lê Băng Sương

PGS.TS

NGƯT

2.       

Phan Vinh

 

 

3.       

Ngô Phú An

PGS.TS

 

4.       

Nguyễn Quang Sính

 

NGƯT

5.       

Nguyễn Quang Minh

Tiến sỹ

 

6.       

Nguyễn Nguyên Phong

PGS.TS

 

7.       

 Nguyễn Mộng Giao

TS

 

8.       

Nguyễn Tác Anh

PGS.TS

 

9.       

Đỗ Hoàng Cường

Tiến sỹ

 

10.   

 Nguyễn Tiến Lục

 

 

11.   

Dương Đức nghiễm

KTV

 

12.   

Nguyễn Ích Lê

Kỹ sư

 

13.   

 Đỗ Ngọc Thủy

Kỹ sư

 

14.   

Giáp Văn Sính

Kỹ sư

 

15.   

Nguyễn Lưu Phương

Kỹ sư

 

16.   

Hoàng Ngọc Mai

KTV

 

17.   

Hoàng Thị Nhàn

 

GVC

18.   

Phùng Văn Duân

PGS.TS

 

19.   

Ngô Tiến Phán

ThS

GVC

20.

Hoàng Ngọc Liên

ThS

GVC