Liên kết hữu ích
HUST
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
 
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
 
VINATOM
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 

VARANS
Cục Kiểm soát An toàn Bức xạ & Hạt nhân

VAEA
Cục Năng lượng Nguyên tử

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NHIỆM KỲ 2013 - 2018

Description: http://sneep.hust.edu.vn/image/image_gallery?uuid=da29af34-6964-4f28-8e57-340cd148d15d&groupId=4389592&t=1409890916010

Viện trưởng: TS. Trần Kim Tuấn

Các công việc phụ trách:

- Phụ trách chung

- Công tác tổ chức

- Tài chính

- Hợp tác quốc tế

-  Công tác thiết bị

-  Công tác an toàn (lao động, phóng xạ)

-  Công tác hành chính, văn phòng, trang web

-  Công tác hoạt động đoàn thể

 Email: tuan.trankim@hust.edu.vn

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Thái

Các công việc phụ trách:

- Quản lý Đào tạo Đại học và Sau Đại học

- Công tác quản lý sinh viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, tư vấn sư phạm

- Kế hoạch giảng dạy

- Nghiên cứu khoa học

- Công tác dịch vụ KH kỹ thuật - LĐ sản xuất

 Email:  thai.nguyenvan@hust.edu.vn

 

 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện được thành lập theo Quyết định số 22-14/QĐ-ĐHBK-KTHN,

ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường.

 

Danh sách thành viên Hội đồng

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1.       

TS. Trần Kim Tuấn

Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường

Chủ tịch

2.       

TS. Nguyễn Văn Thái

Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường

Thư ký

3.       

ThS. Hoàng Ngọc Liên

Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường

Ủy viên

4.       

TS. Nguyễn Hào Quang

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Ủy viên

5.       

PGS. Huỳnh Đăng Chính

Viện Kỹ thuật Hóa học

Ủy viên

6.       

TS. Nguyễn Việt Dũng

Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh

Ủy viên

7.       

PGS. Nguyễn Hữu Lâm

Viện Vật lý Kỹ thuật

Ủy viên